martes, 15 de diciembre de 2015

Últimas reunións 2015 - primeiras reunións 2016

Chegaron as últimas reunións do ano!! tomade nota: 
 • Mércores 16 decembro, 17:30-19:30. Reunión de PORTEO en MILLADOIRO (AMES)
 • Xoves 17 decembro, 17:00-19:00. Reunión de LACTANCIA en NAVIA (VIGO)
 • Sábado 19 decembro, 10:30-12:30. Reunión de PORTEO en SAIÁNS (VIGO)


E as primeiras de 2016 serán as seguintes:
 • Xoves 7 xaneiro, 17:00-19:00. Reunión de LACTANCIA en NAVIA (VIGO)
 • Mércores 13 xaneiro, 17:30-19:30. Reunión de LACTANCIA en MILLADOIRO (AMES)
 • Mércores 20 xaneiro, 17:30-19:30. Reunión de PORTEO en MILLADOIRO (AMES)
 • Xoves 21 xaneiro, 17:00-19:00. Reunión de LACTANCIA en NAVIA (VIGO)
 • Mércores 27 xaneiro, 17:30-19:30. Reunión de LACTANCIA en MILLADOIRO (AMES)
 • Sábado 30 xaneiro, 10:30-12:30. Reunión de PORTEO en SAIÁNS (VIGO)

Como sempre, asistencia libre e gratuíta. COMPARTE!! 

domingo, 6 de diciembre de 2015

Comunicado Estado de Teta e Coliño


Ames (A Coruña), 05/12/2015

Queridas socias, compañeiras, amigas e usuarias,

A nova xunta directiva da Asociación Teta e Coliño, (en diante TEC),  quere facer público un comunicado para transmitir o estado actual da Asociación.

TEC veu sendo nestes últimos anos unha asociación grande e moi activa, con varias sedes, numerosas reunións e múltiples servizos. Foi un gran esforzo sacar adiante todo este fermoso proxecto durante estes anos. Un esforzo dos que sempre pagan a pena.

Lamentablemente, toda esa forza que sempre nos caracterizou veuse ofuscada ultimamente, en especial nesta segunda metade de 2015, por unha serie de circunstancias: unha maior dificultade persoal para continuar co intenso ritmo dos voluntariados, diversos desacordos e conflitos entre as persoas voluntarias, así como unha falta de fidelidade a certos compromisos estatutarios; todo isto tanto polas integrantes da ex-xunta directiva como por outras socias.

Desta serie de conflitos, recoñecemos que non todos se souberon xestionar de maneira satisfactoria. Algúns tratáronse en Asemblea Xeral, e posteriormente tamén mediante outras vías de comunicación interna. Houbo tamén algúns que mesmo superaron o ámbito interno, chegando ó extremo de toparnos bulos con inxurias lanzados publicamente, tanto sobre o nome da presidenta en particular, como sobre a Asociación en xeral.
Por suposto, procedemos a desmentir eses bulos. Porque, aínda que confiamos en que non afectarán ó criterio daquelas persoas que nos coñecen de primeira man, tamén somos conscientes de que poderían crear confusión entre todas aquelas non tan achegadas a TEC.
Polo tanto, desde a Xunta Directiva rexeitamos firmemente todo xuízo ou desconfianza cara ó noso labor altruísta, e reafirmámonos na filosofía e acordos da Asociación. Lembramos que somos ante todo grupo de apoio, e que como tal debemos comportarnos; e facemos o lóxico chamamento ó diálogo, a paz e á serenidade.

Nestes momentos, a actual Xunta Directiva iniciamos o noso percorrido nunha situación moi especial. Xa se sabe que nunca é fácil reconstruír tras as consecuencias dunha crise; e neste caso, atopámonos ante moita infraestrutura que recuperar (ou crear), cun escasísimo número de voluntarias, máis a consecuente paralización (esperemos que temporal) dalgunhas iniciativas. Afortunadamente, outras iniciativas mantéñense, e mesmo están xa a ser reforzadas.

Recoñecemos os erros da anterior xunta directiva e voluntarias, e tentamos solucionalos, sobre todo procurando que non volvan acontecer. Para sentar esas bases imos necesitar de bastante dedicación, de certa marxe de tempo, e por suposto da empatía e apoio do resto de familias.
É preciso que se tente esquecer o pasado (aínda que sen deixar de aprender del, pero chegou o momento de dar un paso máis), e que se deixe que esta nova xunta directiva traballe mirando cara adiante.

Para iso cumpriremos os estatutos da Asociación e crearemos un Regulamento de Réxime Interno, no que quedarán por escrito todos os protocolos de actuación dentro da Asociación; no que revalorizaremos os dereitos e deberes das socias recollidos nos estatutos de TEC, que algunhas socias, voluntarias e membros da xunta directiva incumpliron reiteradamente.

Esperamos que, a partir de agora, os problemas internos da Asociación sexan iso: internos. Que se poidan resolver rapidamente, con boas ferramentas de xestión de conflitos, e preferentemente de maneira directa (para o cal tamén contamos coa mediación dun gabinete de comunicación). A intención será que todo futuro conflito sexa afrontado e aproveitado de forma construtiva: para escoitarnos, debatir e mellorar.

O traballo asociativo é moi duro, pero cando se trata dun traballo totalmente voluntario e altruísta, cando todas somos nais dun ou máis nenos e/ou nenas, en ocasións con carreiras laborais a xornada completa, a máquina vai máis lenta do que nos gustaría. Pero, coa vosa axuda e compromiso, mantéremola en marcha.

Ás socias, informámosvos de que estamos a traballar nunha nova Asemblea Extraordinaria, á que seredes convocadas á maior brevidade posible e coa suficiente antelación de datas. Pedimos que gardedes todas as vosas dúbidas e suxestións para dito encontro.

Queremos rematar este comunicado cunha pequena reflexión, especialmente dedicada a todas as que estades máis preto das nosas actividades, e que ás veces mesmo nos preguntades que poderiades aportar vós:

TEC en xeral ten moito que aportar á sociedade: grupos e reunións que retomar, actividades que ofrecer, colaboracións pendentes do noso sinal de arranque. Moitos proxectos ilusionantes que non deberían quedarse polo camiño! e o máis importante de todo: as familias!! moitísimas mamás e bebés ós que continuar axudando nas súas lactancias e crianzas.
Cada vez que unha familia recibe información e apoio, que se sente máis acompañada e que, en definitiva, ten unha experiencia de crianza máis feliz, algo dela queda tamén en TEC. É algo que permanece para sempre, e que non deixa de ser a primeira peza do cambio para o mundo que queremos deixar ós nosos fillos e fillas. Ese é o fantástico motivo de todo isto, o motor que nos move.

En TEC sentímonos moi honradas de poder contribuír a ese obxectivo, e convidamos a que toda aquela persoa coas mesmas inquedanzas e con esta filosofía de traballo se una ó noso equipo de voluntarias. Así poderemos seguir recollendo ideas, repartindo tarefas, chegando mellor a todo e, finalmente, construíndo a Asociación coa que soñamos. O grupo de apoio co que toda familia que nace se merece poder contar.
Esperámosvos cos brazos abertos!

Grazas e unha aperta!

Equipo da Xunta Directiva de Teta e Coliño


---------------------------------------------------------------

Ames (A Coruña), 05/12/2015

Queridas socias, compañeras, amigas y usuarias,

La nueva junta directiva de la Asociación Teta e Coliño, (en adelante TEC),  quiere hacer público un comunicado para transmitir el estado actual de la Asociación.

TEC ha sido en estos últimos años una asociación grande y muy activa, con varias sedes, numerosas reuniones y múltiples servicios. Ha sido un gran esfuerzo sacar adelante todo este hermoso proyecto durante estos años. Un esfuerzo de los que siempre valen la pena.

Lamentablemente, toda esa fuerza que siempre nos ha caracterizado se ha visto ensombrecida últimamente, en especial en esta segunda mitad de 2015, por una serie de circunstancias: una mayor dificultad personal para continuar con el intenso ritmo de los voluntariados, diversos desacuerdos y conflictos entre las personas voluntarias, así como una falta de fidelidad a ciertos compromisos estatutarios; todo esto tanto por las integrantes de la ex-junta directiva como por otras socias.

De esta serie de conflictos, reconocemos que no todos se han sabido gestionar de manera satisfactoria. Algunos se trataron en Asamblea General, y posteriormente también mediante otras vías de comunicación interna. Hubo también algunos que incluso superaron el ámbito interno, llegando al extremo de encontrarnos bulos con injurias lanzados públicamente, tanto sobre el nombre de la presidenta en particular, como sobre la Asociación en general.
Por supuesto, procedemos a desmentir esos bulos. Porque, aunque confiamos en que no afectarán al criterio de aquellas personas que nos conocen de primera mano, también somos conscientes de que podrían crear confusión entre todas aquellas no tan allegadas a TEC.
Por lo tanto, desde la Junta Directiva rechazamos firmemente todo juicio o desconfianza hacia nuestra labor altruísta, y nos reafirmamos en la filosofía y acuerdos de la Asociación. Recordamos que somos ante todo grupo de apoyo, y que como tal debemos comportarnos; y hacemos el lógico llamamento al diálogo, la paz y la serenidad.

En estos momentos, la actual Junta Directiva iniciamos nuestro recorrido en una situación muy especial. Ya se sabe que nunca es fácil reconstruir tras las consecuencias de una crisis; y en este caso, nos encontramos ante mucha infraestructura que recuperar (o crear), con un escasísimo número de voluntarias, más la consecuente paralización (esperemos que temporal) de algunas iniciativas. Afortunadamente, otras iniciativas se mantienen, e incluso están ya siendo reforzadas.

Reconocemos los errores de la anterior junta directiva y voluntarias, e intentamos solucionarlos, sobre todo procurando que no vuelvan a suceder. Para sentar esas bases vamos a necesitar de bastante dedicación, de cierto margen de tiempo, y por supuesto de la empatía y apoyo del resto de familias.
Es necesario que se intente olvidar el pasado (aunque sin dejar de aprender de él, pero ha llegado el momento de dar un paso más), y que se deje que esta nueva junta directiva trabaje mirando hacia adelante.

Para eso cumpliremos los estatutos de la Asociación y crearemos un Reglamento de Régimen Interno, en el que quedarán por escrito todos los protocolos de actuación dentro de la Asociación; en el que revalorizaremos los derechos y deberes de las socias recogidos en los estatutos de TEC, que algunas socias, voluntarias y miembros de la junta directiva incumplieron reiteradamente.

Esperamos que, a partir de ahora, los problemas internos de la Asociación sean eso: internos. Que se puedan resolver rápidamente, con buenas herramientas de gestión de conflictos, y preferentemente de manera directa (para lo cual también contamos con mediación de un gabinete de comunicación). La intención será que todo futuro conflicto sea afrontado y aprovechado de forma constructiva: para escucharnos, debatir y mejorar.

El trabajo asociativo es muy duro, pero cuando se trata de un trabajo totalmente voluntario y altruista, cuando todas somos madres de uno o más niños y/o niñas, en ocasiones con carreras laborales a jornada completa, la máquina va más lenta de lo que nos gustaría. Pero, con vuestra ayuda y compromiso, la mantendremos en marcha.

A las socias, os informamos de que estamos trabajando en una nueva Asamblea Extraordinaria, a la que seréis convocadas a la mayor brevedad posible y con suficiente antelación de fechas. Pedimos que guardéis todas vuestras dudas y sugerencias para dicho encuentro.

Queremos terminar este comunicado con una pequeña reflexión, especialmente dedicada a todas las que estáis más cerca de nuestras actividades, y que a veces incluso nos preguntáis que podríais aportar vosotras:

TEC en general tiene mucho que aportar a la sociedad: grupos y reuniones que retomar, actividades que ofrecer, colaboraciones pendientes de nuestra señal de arranque. Muchos proyectos ilusionantes que no deberían quedarse por el camino! y lo más importante de todo: las familias!! muchísimas mamás y bebés a los que continuar ayudando en sus lactancias y crianzas.
Cada vez que una familia recibe información y apoyo, que se siente más acompañada y que, en definitiva, tiene una experiencia de crianza más feliz, algo de ella queda también en TEC. Es algo que permanece para siempre, y que no deja de ser la primera pieza del cambio para el mundo que queremos dejar a nuestros hijos e hijas. Ese es el fantástico motivo de todo esto, el motor que nos mueve.

En TEC nos sentimos muy honradas de poder contribuir a ese objetivo, e invitamos a que toda aquella persona con las mismas inquietudes y con esta filosofía de trabajo se una a nuestro equipo de voluntarias. Así podremos seguir recabando ideas, repartiendo tareas, llegando mejor a todo y, finalmente, construyendo la Asociación con la que soñamos. El grupo de apoyo con el que toda familia que nace se merece poder contar.
Os esperamos con los brazos abiertos!

Gracias y un abrazo!

Equipo de la Junta Directiva de Teta e Coliño

sábado, 7 de noviembre de 2015

Reanudamos grupos de porteo

Estas serán as primeiras reunións da temporada dos GRUPOS DE PORTEO TETA E COLIÑO:
 • MILLADOIRO (AMES): mércores 18 novembro, 17:30h. Casa de Cultura. Avenida do Porto, s/n.
 • SAIÁNS (VIGO): sábado 28 novembro, 10:30h. Centro Cívico. Bajada a la playa, 83.
Nestas reunións compartimos información e experiencias: beneficios do porteo, porteo ergonómico e porteo seguro, características dos portabebés, etc. 
Dispoñemos de diferentes tipos e modelos, para probar alí mesmo ou para levar en préstamo: fular, bandoleira, mei-tai, mochilas... (préstamos só para familias socias).
Están tamén dispoñibles bonecos de porteo.

Asistencia libre e gratuíta. Nenos/as son moi benvidos/as.


jueves, 8 de octubre de 2015

Primeiro aniversario Teta e Coliño Vigo

Este mes de outubro cúmprese 1 ano desde os inicios da nova sede de Teta e Coliño en Vigo. Hora de facer un pequeno balance... sen dúbida moi positivo!

Tras unha inaguración multitudinaria na que demos a coñecer o labor dos grupos de apoio, comezamos a construír unha pequena gran tribu. As reunións quincenais do barrio de Navia, levadas polas asesoras de lactancia Elena, Verónica e Noelia, foron un punto de encontro polos que xa pasaron moitísimas familias. 
As reunións mantivéronse mesmo no verán, con encontros ó aire libre nos que seguir disfrutando da boa compañía.

Ó longo destes 12 meses houbo mil momentos compartidos, de forma presencial, e tamén de forma telefónica e virtual: alegrías e preocupacións, risas, lágrimas, apertas... e moitas aprendizaxes para todas as implicadas. 

Para celebrar a boa saúde desta sede e seguir abordando con enerxía a temporada, a vindeira reunión do XOVES 15 DE OUTUBRO será especial. Organizaremos unha pequena merenda (cada familia pode traer o que lle apeteza compartir), charlaremos, veremos fotos... e repasaremos xuntas este aniño de tantas tetas e coliños. 

Non te perdas a ocasión, como sempre na Asociación de Veciños Novo Vigo, de 17:00 a 19:00h. 

GRACIÑAS!!! 


lunes, 5 de octubre de 2015

Volven as reunións de lactancia en Milladoiro

Unha boa noticia para Teta e Coliño nesta Semana Mundial da Lactancia Materna: en breve retomaremos reunións do grupo de apoio de Milladoiro (Ames). 

Esta temporada verémonos o segundo e cuarto mércores de cada mes, de 17:30 a 19:30h. 
O lugar será o de costume: a sala de usos múltiples da Casa de Cultura. 

A primeira reunión terá lugar o MÉRCORES 14 DE OUTUBRO.

Lembra que as nosas reunións son de acceso libre e gratuíto, atendidas por voluntarias. Todo o mundo é benvido. Non é preciso apuntarse con antelación. 

miércoles, 26 de agosto de 2015

Volven as reunións de lactancia en Vigo

O verán vai acabando... en setembro retomamos as nosas reunións de apoio á lactancia en Vigo!!

Repetiremos frecuencia, horario e lugar da temporada pasada, é dicir:
-Primeiro e terceiro xoves de cada mes
-De 17:00h a 19:00 h
-Na Asociación de Veciños "Novo Vigo" de Navia

Primeira reunión: XOVES 3 SETEMBRO

Como sempre, asistencia libre e gratuíta. Alí nos vemos!!! 


viernes, 10 de julio de 2015

OBRADOIRO DE PORTEO VIGO, xullo 2015

Este mes de xullo atoparémonos de novo para compartir con todas as familias que queiran achegarse un novo obradoiro de iniciación ó mundo do porteo

Como sempre, falaremos sobre porteo ergonómico e porteo seguro. Levaremos o noso fondo de portabebés e bonecos de porteo para quen queira probar, e mostraremos o uso básico dos diferentes portabebés. 


Á finalización da actividade aquelas socias que o desexen poderán levar portabebés en préstamo. 


Asistencia libre e gratuíta, ata completar aforo.


Día: sábado 18 de xullo 2015

Hora: 11:00h
Lugar: Centro Cívico de Teis. Camiño Maceiras, s/n (Vigo)


lunes, 29 de junio de 2015

A feliz lactancia de Bea e Julia

Unha querida mamá chamada Bea nos fixo chegar esta carta, que compartimos agora no noso blog. Verdadeiramente, como asesoras de lactancia e como grupo de apoio en xeral, é un gran privilexio acompañar momentos tan críticos e importantes como pode ser o inicio da lactancia e a entrada no mundo da maternidade. Noraboa por este logro, e grazas por animar a que Teta e Coliño siga co seu labor!


Queridas compañeras de tribu:

Después de casi seis meses por fin he reunido las ideas y el tiempo para ponerlas sobre el papel. La razón de este mensaje no es otra que la de agradecer públicamente a Vanesa y a Noelia todo lo que hicieron por Julia y por mí.

Siempre estuve inmensamente agradecida y supe lo determinantes que fueron en nuestra historia de teta, pero entre unas cosas y otras fui dejando para mas tarde lo que ya no puede esperar: ya sé que es vuestro trabajo y que estáis encantadas de hacerlo, pero UN MILLÓN DE GRACIAS a Vane y Noelia por ayudar a que Julia y yo tengamos a día de hoy una lactancia felicísima de casi seis meses (y lo que nos queda ).

Vane estuvo siempre ahí, desde casi el momento del parto, apoyándome y aconsejándome sin descanso, incluso cuando no siquiera se lo pedía para no hacerme la pesada. Los días en neonatos fueron realmente duros, y ella también estuvo allí en el momento que llegué a casa con mi alta y sin mi niña... ella sabía bien, por desgracia, lo que era pasar por eso y su presencia para mí fue como una bocanada de aire entre tanta tristeza y opresión en el pecho. De la carta de ánimo que me envió esa noche mejor no hablo, o no podré parar de llorar en toda la tarde...
Y a partir de ahí mensajes casi cada hora por mi parte pidiendo ayuda, visitas suyas a mi casa siempre que la necesitaba, y mensajes a las tantas de la noche cuando, después de pasarse la tarde dándole vueltas al problema que pudiéramos tener en ese momento, se le ocurría la solución. A ella le debo casi todo el éxito de nuestra feliz lactancia.

Pero de ninguna manera puedo olvidar el empujón que, como ella misma pronosticó, haría despegar definitivamente la lactancia. Noelia hizo que yo creyera en mí y en que podía hacerlo, y sobre todo me ayudó a darme cuenta de que Julia y yo éramos un equipo y entre las dos lo íbamos a conseguir.

De verdad que cualquier palabra se queda corta para agradeceros el "regalo para toda la vida" que nos hicisteis a Julia y a mí. Un abrazo muy grande a las dos. Qué suerte tenemos las mamás de que haya gente como vosotras!

Bea, mamá de Julia

miércoles, 24 de junio de 2015

ENCONTRO DE TROCO + PORTEO VERÁN 2015


A Asociación Teta e Coliño organiza, desde os seus grupos de traballo Banco Troco Teta e Coliño e Grupo de porteo Teta e Coliño:

-ENCONTRO DE TROCO. Trae a roupa que xa non precises, e leva a roupa de verán, ou mesmo a da volta ó cole!!
Tamén recollemos doazóns.

-REUNIÓN DE PORTEO DE VERÁN. Buscas un portabebés fresquiño para estes meses? tes un portabebés na casa que queres aprender a usar? algunha dúbida na te poidamos axudar? Aproveita a ocasión!! 
Ademais, se es socia poderás levar en préstamo portabebés do noso fondo.

 • Día: sábado 4 de xullo 2015
 • Hora: desde as 12:30h ata as 18:30 aprox.
 • Lugar: Local da Asociación de Veciños de Francos (Teo).

COMO CHEGAR: mira neste MAPA xusto ó lado da Capela de san Martiño. Ó chegar xa verás LOCAL


NOTA: Necesitaremos voluntarias para montar e desmontar a exposición de troco. Se podes botarnos unha man, escríbenos ó correo tetaecolinho@gmail.com 
Gracias!!

miércoles, 17 de junio de 2015

Actividades xuño-principios de xullo 2015

Achégase o verán, pero a actividade continúa a bo ritmo en Teta e Coliño. Estas son as próximas reunións e eventos:

-Xoves 18 xuño, reunión de lactancia en Vigo
-Venres 26 e sábado 27 de xuño, reunións de crianza en Teo.
-Martes 30 xuño, obradoiro de preparación á lactancia en A Estrada. 
-Sábado 4 xullo, encontro de troco e reunión de porteo en Teo.

Non se celebrarán as reunións do martes 23 en A ESTRADA nin a do mércores 24 en BERTAMIRÁNS por caer en festas locais.

Irémosvos informando das próximas reunións e obradoiros. Máis info en tetaecolinho@gmail.com

sábado, 13 de junio de 2015

Preparación á lactancia A Estrada

A Asociación Teta e Coliño organiza un obradoiro de preparación á lactancia en A Estrada (Pontevedra), para familias en espera do seu bebé. Falaremos dos inicios da lactancia, tocando temas como as claves da lactancia exitosa, colocación do bebé ó peito, como saber que está comendo o que necesita, o papel do pai na lactancia... 

Día: martes 30 de xuño 2015
Hora: 17:00-19:00h
Lugar: sala de exposicións Abanca

Asistencia gratuíta. Prazas limitadas (prioridade para familias socias). Imprescindible a inscripción previa no seguinte formulario: Inscrición preparación á lactancia 

A aquelas mamás que xa esteades dando teta, pedímosvos que vos animedes a asistir cos vosos bebés, para que as asistentes poidan ver a realidade da lactancia de primeira man. Por favor, escribídenos a tetaecolinho@gmail.com e imos falando ;-) 

Agradécese difusión. Gracias!!

jueves, 11 de junio de 2015

Cambio ubicación obradoiro de porteo VIGO

AVISO!! por cuestión meteorolóxicas, o obradoiro de porteo de Vigo celebrarase finalmente no local da Asociación de veciños Novo Vigo en Navia.

O horario será o que xa estaba previsto: de 17:30h a 19:30h.

Aforo limitado, imprescindible a inscripción previa no correo tetaecolinhovigo@gmail.com 


lunes, 8 de junio de 2015

PORTEO EN VIGO, XUÑO 2015

O grupo de porteo Teta e Coliño reúnese nesta ocasión en VIGO, no Parque de Castrelos. Alí imos celebrar un obradoiro no que compartir información e trucos prácticos.

-Se queres aprender sobre porteo ergonómico e porteo seguro...
-Se queres asesoramento sobre o portabebés que necesitas...
-Se xa tes na casa un portabebés e queres aprender a usalo...
-Se xa porteas e che apetece probar outros tipos, modelos ou tecidos de portabebés…
-Se queres compartir a túa experiencia, coñecer a outras familias cos mesmos intereses...
… non te perdas esta oportunidade!!!! 

As nosas voluntarias explicarán o que necesitas saber para comezar a disfrutar da experiencia. Levaremos o noso fondo de portabebés: fulares elásticos e tecidos, bandoleiras, mochilas para diversas idades... e tamén bonecos para probar. 
Despois, se es socia poderás levar portabebés en préstamo para casa, e así seguir practicando.

Ademais, durante o obradoiro disfrutaremos dunha merenda compartida entre as familias. Podes traer o que queiras.

Asistencia libre e gratuíta. Axúdanos a difundir!!!

Día: venres 12 de xuño 2015
Hora: desde as 17:30h

Lugar: Parque de Castrelos (entre o auditorio e o parque infantil)lunes, 1 de junio de 2015

Carne de Familia Socia e outras novidades

Xa están dispoñibles os CARNÉS DE FAMILIA SOCIA de TETA e COLIÑO. Trátase dun documento que acredita a pertenza á asociacion, para poder disfrutar de tódalas vantaxes de ser socia (máis información en http://tetaecolo.blogspot.com.es/p/vantaxes-e-descontos-socias.html?m=1)

Como NOVIDADES engadimos ás tendas e negocios amigos a :

•        CONSULTA Dra. SANDRA MATEO . Dermatoloxía. www.sandramateo.es.

Sandra ofrece un 25% de desconto na primeira visita dermatolóxica ao núcleo familiar.

•       AMERGUÍN. Fisioterapia e osteopatía: www.amerguin.com.

Amerguín ofrece un 10% de desconto a nais e bebés en tódalas sesións relacionadas co nacemento: xestación, puerperio, primeiros meses do/a bebé, lactancia…

Outra novidade son os NOVOS PUNTOS PARA O BANCO DE TROCO.

Ata o de agora cada nova socia dispuña de 3 puntos para o Banco de Troco de Teta e Coliño, e era un servizo gratuito tanto para socias coma para non socias. Agora segue sendo gratuito para socias, e para non socias ten un custe de 30 euros.

Cada nova socia terá 50 PUNTOS!!, e pola renovación obterá 20 PUNTOS!!. A día de hoxe todas partimos con 50 puntos (sumados aos que xa levas acumulados, se é o caso), mais 20 PUNTO se xa renovaches o pasado mes de marzo. Aquí tendes máis info. http://tetaecolo.blogspot.com.es/p/banco-de-troco.html.

viernes, 15 de mayo de 2015

LISTADO DE APROBADAS IV CURSO ONLINE DE ASESORÍA EN LACTANCIA

Con gran alegría publicamos la lista de alumnas que han superado el IV Curso online de Asesoría en Lactancia. 

¡Enhorabuena a todas, y gracias por este tiempo de aprendizajes en común! ¡seguiremos conectadas!


Alejandra Jimeno Bravo (Madrid)
Ana Couto Cerdeira (A Coruña)
Ana María Palazón Galván (Pontevedra)
Anaïs Alderete Rodríguez (Madrid)
Beatriz Díaz-Pinés Mansilla (Badajoz)
Charo Bautista Alcalá (Madrid)
Cristina Díaz Bellostas (Irlanda)
Diana Parra Vilán (Pontevedra)
Estefanía Iglesias Núñez (A Coruña)
Gemma Cazorla Richarte (Barcelona)
Gemma Gracia Vaquerizo (Barcelona)
Ingrid María Ambrós Serón (Melilla)
Inma García González (Pontevedra)
Irene Durán García (Segovia)
Isabel Ramírez Ontiveros (Huelva)
Itziar Villanueva Sanz (Navarra)
Jessica Rodríguez González (Barcelona)
Laura García Pérez (Madrid)
Laura Maestro Villarroya (Ávila)
Lorena Prada Fernández (Ourense)
Lucía Cruz Blanco (Pontevedra)
Lucía López Tejerina (A Coruña)
Margarita Sandiás Arias (Ourense)
María Pérez Moneo (Soria)
Marta Iglesias Portabales (Tarragona)
Mireia Pacreu Oliu (Girona)
Nahia Alkorta Elezgaray (Donosti)
Patricia Gil Sánchez (Salamanca)
Paula Ferreirós Pradeda (Pontevedra)
Paula Gimeno Mateos (Madrid)
Rebeca Mejías Sánchez (A Coruña)
Reyes Laguna Jiménez (Soria)
Sara Ronco Viladot (Barcelona)
Silvia Fernández López (Madrid)
Silvia Rodríguez Rúa (Ourense)
Sonia González Moreno (Cáceres)
Tamara Mosquera Vilela (A Coruña)
Tatiana Rellán Castro (A Coruña)
Vanesa Fernández Alonso (A Coruña)
Vanessa Vivas Benhamou (A Coruña)
Viviana Olivera Morales (Barcelona)

jueves, 30 de abril de 2015

Reunións de maio, sacaleites para préstamo e novas para as socias

A piques de comezar o mes de maio informámosvos das DATAS DAS REUNIÓNS para este mes.

¡OLLO! Cambio de data da Reunión de porteo por coincidir na ponte do primeiro de Maio, quedando fixada para o SÁBADO DÍA 9.

Ademáis, o venres día 22, ás 17:30 horas teremos en Vigo o "OBRADOIRO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA".
Asociación Alento
Rúa da Pedra Seixa s/n
(Xunto ao centro de saúde de Navia)

REUNIÓNS MAIO

LUNS 4 - lactancia MILLADOIRO 16:30 h.
XOVES 7 - lactancia VIGO 17:00 h.
SÁBADO 9 - porteo SANTIAGO 11:00 h.
MARTES 12 - lactancia A ESTRADA 17:00 h.
MÉRCORES 13 - lactancia BERTAMIRÁNS 17:30 h.
LUNS 18 - lactancia MILLADOIRO 16:30 h.
XOVES 21 - lactancia VIGO 17:00 h.
VENRES 22 - lactancia VIGO "CHARLA AC" 17:30 h.
VENRES 22 - crianza TEO 18:00 h.
SÁBADO 23 - crianza TEO 11:OO e 16:00 h.
MARTES 26 - lactancia A ESTRADA 17:00 h.
MÉRCORES 27 - lactancia BERTAMIRÁNS 17:30 h.

NECESITAMOS SACALEITES

Como xa sabedes, en Teta e Coliño temos sacaleites en préstamo para as socias. Cómpre que renovemos e ampliemos o noso fondo de sacaleites, para o que hai unha partida de diñeiro destinada a tal fin, e queremos invertilo do mellor xeito posible. Se queredes vender os vosos sacaleites de gama media con poco uso (Medela dobre, Medela Swing, ou Avent eléctrico), ou sabedes de alguén que lle interese colaborar con nós, facédenos chegar a oferta por correo electrónico a tetaecolinho@gmail.com. Por suposto, tamén aceptamos doativos.

CARNÉS DE SOCIAS

Durante este mes, as socias que teñan a cuota ao día, recibiredes os vosos carnés de Teta e Coliño para poder presentar nas tendas e negocios amigos.
Máis informacion en http://tetaecolo.blogspot.com.es/p/vantaxes-e-descontos-socias.html. Seguimos traballando para incorporar novas tendas e negocios amigos cos que conseguir descontos e vantaxes para as socias.

SE QIERES AXUDARNOS A AXUDAR podes facelo aquí http://tetaecolo.blogspot.com.es/p/axuda-axudar.html.

martes, 14 de abril de 2015

Reunións de abril

Este mes de abril coinciden na mesma semana Milladoiro (1º e 3º luns de cada mes) e Bertamiráns (2º e 3º xoves de cada mes):

​-​ ​Martes 14 abril: lactancia A Estrada.
- Xoves 16 abril: lactancia Vigo
- Luns 20 abril: lactancia Milladoiro
- ​Mércores 22 abril: lactancia Bertamiráns
- Venres 24: crianza Teo
- Sábado 25: crianza Teo
- Martes 28: lactancia A Estrada

Que disfrutedes cos/as peques das boas temperaturas e dos baños de sol moderados!!

jueves, 19 de marzo de 2015

¿Promover o proteger la lactancia?

La lactancia NO debe ser inculcada, promovida, incentivada o promocionada. La lactancia debe ser PROTEGIDA, sencillamente cuidada, contenida en su normalidad. 

 Algunas de las preguntas que me hago últimamente, y que suelo plantear a mis alumnas de asesoría en lactancia, vienen siendo de esta índole: 

¿Qué HACE FALTA para que las mujeres den pecho? y ¿cómo podemos AUMENTAR las tasas de lactancia? 

Al pensar en esto surgen respuestas como… 

 • Hay organismos que actualmente hacen esfuerzos para promocionar la lactancia natural.
 • Se publican libros, se graban vídeos, se reparten folletos informativos… 
 • Además, hay hospitales que se adhieren a los 10 pasos de la iniciativa IHAN, promoviendo partos y postpartos respetados, en pro de una lactancia exitosa. 
 • Las asociaciones y los grupos de apoyo trabajamos constantemente, de múltiples maneras, para apoyar a las madres a conseguir sus objetivos de lactancia. 
 • Vemos que poco a poco va aumentando la información y la información en la sociedad. Cada año se realizan más estudios sobre el tema, se publican más libros sobre el tema, surgen más webs… y cada vez, más madres, voluntarias de los grupos de apoyo y profesionales de diferentes ramas se forman y actualizan sobre asesoría en lactancia (nuestro curso online es buena prueba de ello)
 • Los congresos de lactancia acogen a cada vez más interesadas, como el de Fedalma.
 • Se nota también en que los medios van haciéndose eco de esta realidad. No es infrecuente ver cómo recogen estudios, entrevistas… sobre la lactancia, los grupos de apoyo y temas relacionados. 

Pues bien! todo esto, ¿es necesario? sin duda lo es!! pero, ¿resulta suficiente? 


Las tasas de lactancia de nuestro país nos dan claramente la respuesta: no. Ni mucho menos. Todavía no. 
Sabemos que tras la “generación (o generaciones) del biberón” y la pérdida casi en su totalidad de la cultura de la lactancia, estamos en franca recuperación; pero somos conscientes también de que nos queda todavía mucho camino por andar. 

¿Hay algo más que podríamos hacer? 

Mi respuesta, como madre y como asesora de lactancia, es: claro que sí!! 
Lo más importante de todo sería “cambiar el chip” como sociedad, y comenzar a contemplar la lactancia materna desde un ángulo global y de normalización: no como “lo mejor”, sino como LO NORMAL, nuestro PATRÓN; el amamantamiento no como una “práctica o un hábito saludable a promover”, sino como una CONDUCTA MAMÍFERA A PROTEGER. 
Por otro lado, no falta quien opina que ¿para qué todo eso? y sobre todo, ¿para qué prepararse para la lactancia durante el embarazo?. Muchos padres y madres nos dicen “pero a ver, ¿no se supone que la lactancia es algo tan natural? pues entonces… ya está”. 

Puede ser lógico pensar eso… pero en realidad la lactancia es MUCHO MÁS que “sacar la teta y enchufársela al niño”, como muchas veces nombramos, medio en broma, medio en serio. Las mujeres amamantamos gracias a un mecanismo simple, pero complejo! solemos decir que la lactancia es una especie de entramado, un auténtico HÍBRIDO BIOLÓGICO-PSICOLÓGICO-SOCIAL. 

En este punto, pongamos las cosas claras. A pesar de los mitos, a pesar del “síndrome de hipogalactia colectiva” que parece perseguirnos, la lactancia no es un proceso delicado, o limitado a unas pocas afortunadas “que tienen leche”. ¡No podría ser así! pensemos que de la producción de leche y su ingesta por parte del bebé depende la supervivencia de nuestra especie; por tanto, la naturaleza ha procurado que sea una FUNCIÓN SUMAMENTE PODEROSA. Muy pocos factores van a provocar que se afecte. 

En esto hay unas pocas verdades tan simples como: la leche está disponible desde el principio, y madura en cuestión de pocos días. El bebé nace PROGRAMADO para mamar; y la madre APRENDE rápidamente a amamantarlo. Ambos forman una especie de puzzle; un gran equipo que, siguiendo normas propias, pronto se conoce y acopla. 
Siguiendo con el contraste: amamantar es a la vez una experiencia sencilla y al mismo tiempo misteriosa… natural, pero mágica. 

Para que esto ocurra, hay una condición primaria: el LUGAR. Me refiero a que sus protagonistas deben estar juntos, pues como nos recuerda Jill Bergman y otros expertos, MADRE Y BEBÉ FORMAN UNA UNIDAD indisoluble. Las rutinas de separación, especialmente las inmediatas al nacimiento perjudican al vínculo inicial y resultan ser anti-lactancia… y si esta separación ocurre (como es todavía muy frecuente), no significa que madre e hijo/a necesariamente pierdan su vínculo ni su lactancia, sino que necesitarán de un esfuerzo extra para compensar esos inicios difíciles. Según el tiempo transcurrido y de cómo se maneje la situación, la afectación sea leve o más grave. 

Esta unidad madre-hijo necesita, por tanto ser contenida en un HÁBITAT FISIOLÓGICO y además un ENTORNO SOCIAL que proteja, que “simplemente” PERMITA QUE LAS COSAS SUCEDAN. 

Personalmente, no creo en los programas de "educación maternal" donde se exponen beneficios de la lactancia materna, donde en ocasiones puede intentar convencer, y en los que,con la mejor intención, se aportan datos y más datos. 
Es aquí donde yo pregunto: entre tantas palabras, ¿se escucha verdaderamente a esas mujeres? ¿conocemos sus pensamientos, dudas, inquietudes…? esto importa y mucho, pues se trata de todo aquello que tanto va a condicionar su posterior experiencia. 
Yendo más allá: en realidad, ¿qué hace con tantos datos nuevos una mujer embarazada o puérpera, que justamente tiene el hemisferio derecho "en ebullición"? es decir, con el canal de la concentración y la memoria más cerrado; pero en cambio con toda la apertura del lado más INTUITIVO, EMOCIONAL Y SOCIAL. 

Estamos ante una mujer que, a medida que el embarazo avanza se va ocupando en conectar con su propia infancia, con su madre, con su bebé… es decir, va a realizar un proceso psicológico, de crecimiento y maduración; de revisión. Una evolución crítica y que va a mantenerla muy ocupada mentalmente hablando. 
La naturaleza ha dispuesto estos cambios cerebrales y actitudinales, para que se sienta más receptiva, creativa y pueda aprehender mejor el estado primario de su bebé, captar sus señales y con todo ello cubrir sus necesidades sin mayor dificultad. 

Es por ello que, más que mucha explicación teórica, este periodo necesita de mucha PRESENCIA Y ESCUCHA por parte de sus acompañantes. La preparación a la lactancia necesita sobre todo de un AMBIENTE DE CONFIANZA, de EXPLICACIONES SENCILLAS y de REFERENTES PRÁCTICOS! y una parte muy especial e insustituible: los EJEMPLOS DE LAS IGUALES, el contacto con otras madres que estén amamantando. 

Lamentablemente, todos estos aspectos no suelen tenerse demasiado en cuenta... no todavía. 

Como decía, no creo en ese tipo de preparación a la lactancia. No confío en las bondades de esa exposición y “promoción”. Pero sí creo en otro tipo de trabajo: el de facilitar que la mujer tome las riendas de sí misma, que sienta el PODER en sus capacidades e intuiciones. Que reflexione sobre su PUNTO DE PARTIDA al llegar a la lactancia. 

Estoy hablando de favorecer que ella misma tome conciencia de su motivación, de su necesidad, de sus posibles miedos o dudas. Se trata de estar ahí para ella, e ir abriendo cuestiones del tipo: “¿cómo te sientes acerca de amamantar?, ¿cómo te sientes con tus pechos, en este encuentro con tu nuevo cuerpo de mamá?, cómo crees que será el parto… y cómo comenzará tu lactancia? ¿qué quieres y esperas de esa vivencia? ¿cómo te imaginas el día a día con tu bebé”. Y no menos interesante: “¿qué crees que esperará de ti tu bebé?”. 
Abrir esta senda de trabajo personal puede marcar la diferencia; en especial porque unas EXPECTATIVAS DESAJUSTADAS y una FALTA DE COMPRENSIÓN DEL PROPIO PROCESO pueden causar muchos quebraderos de cabeza, y un potencial daño a la lactancia que se podría evitar. Más que eso: a su relación con ella misma, su autoestima y sensación de eficacia, que es un poso que quedará de ahí en adelante. 

Considero todo esto tan importante (o más) que la típica información que le hagamos llegar sobre anatomía, fisiología, posturas para amamantar… 

Y esto cada día lo vemos: sin un convencimiento propio, nacido de dentro; sin la absoluta confianza y la superación de ese “daré pecho, sólo si puedo” (sustituyéndolo por un “seguro que voy a poder”)… sin asumir la lactancia como una parte intrínseca de la sexualidad… sin todo eso, existe el riesgo de que toda la información vertida en una mujer puede no resultar en absoluto. A la hora de la verdad, con el bebé en brazos, la mujer puede sentir que “se le escurre” la teoría, que su preparación no se había realmente INTEGRADO en ella. 

Y por supuesto, como acto biológico es fundamental no crear BRECHAS, ¡no introducir interferencias! es decir, que mamá y bebé HAGAN LO QUE SABEN HACER. Su instinto les guiará, siempre que se den las condiciones necesarias, es decir: 
 • Si no alteramos sus procesos fisiológicos; lo cual a veces comienza a suceder ya desde el embarazo, en un desafortunado efecto nocebo (del que nos habla Michel Odent)
 • Si su fisiología está a salvo. 
 • Si somos sensibles y cuidadosos, nunca invasivos de su intimidad, de su corporalidad. 
 • Si no vulneramos sus derechos. 

 Así es que debemos PROTEGER EL PARTO Y NACIMIENTO, para que todo el perfecto engranaje neurohormonal se ponga en marcha; que nada modifique el delicado periodo sensitivo (las dos sagradas primeras horas postparto), las posiciones instintivas de crianza biológica, el agarre espontáneo, la impronta de succión y la lactancia irrestricta. 
Toda esa sabiduría universal y transgeneracional que jamás se ha perdido desde que el primer homínido tomó la teta de su madre. 

Y ahí no acaba la cosa. Recordemos que somos seres sociales, interdependientes y que necesitamos de la protección de nuestra “tribu”. Que, ASÍ COMO EL CUERPO DE LA MADRE ES EL HÁBITAT DEL BEBÉ, LA COMUNIDAD ES EL HÁBITAT DE LA MADRE. Es nuestra responsabilidad como sociedad proporcionarles a ambos una RED DE APOYO, que les acompañe de verdad. Que les proporcione tres ingredientes básicos: referentes, contención y normalidad (o normalización, en nuestros días). 

Por último, una madre y su hijo necesitan TIEMPO. ¡El tiempo es un gran amigo de la lactancia! tiempo para conocerse, para vincularse, para acoplarse… para fluir juntos. Las horas en contacto son horas de leche, de apego y felicidad. 
Todos lo sabemos: los horarios, los controles, las prisas… nos estresan, ¡nos ponen en alerta! nada se vive igual. Si el momento es íntimo, llega a sabotear nuestra capacidad de disfrute. 
A pesar de estar esto tan claro, siguen estando a la orden del día las pautas horarias, la lactancia con reloj y calendario en la mano (¡daño demoledor!), la crianza de separación (“no le cojas tanto, que se va a acostumbrar”, “tiene que aprender a esperar”, “que no se te duerme en la teta”, “engáñalo con el chupete”…). La “maternidad científica” y el hipercontrol de los procesos femeninos han hecho estragos en nuestra maternidad; en muchos aspectos de nuestra vida… habría tanto que desgranar en todo esto!!! 

Al menos citaré algo directamente relacionado con ello: en España, el principal motivo para introducir leche artificial es la incorporación al mundo laboral, y también lo recogen las encuestas como uno de los principales motivos de destete. 
La situación actual es tan tremenda que, a pesar de la norma biológica humana de ser amamantado hasta alrededor de los cuatro años, nuestros niños y niñas reciben lactancia materna sólo durante unos 3-4 meses, muchos de ellos sin que haya llegado nunca a ser exclusiva. ¡Esto es terrible, desde el punto de vista de la salud y del desarrollo! 

Siempre defendemos (y demostramos) que lactancia y trabajo remunerado son compatibles… pero es cierto que no es la situación ideal, que las políticas sociales y de los cuidados tienen muchísimo que mejorar en nuestro país (otro cambio de chip muy necesario) y que, más allá de la lactancia, la tan traída y llevada “conciliación familiar-laboral” es la gran mentira del sistema en la que estamos criando. 

Para finalizar, recordemos los cinco puntos básicos que garantizan la protección de la lactancia: 

 1. PUNTO DE PARTIDA: reconocimiento de la clave emocional y psicológica 
 2. INFORMACIÓN: veraz, util y pertinente 
 3. HÁBITAT: intacto, que permita el despliegue de habilidades madre-hijo 
 4. TEJIDO SOCIAL: favorable, una red amorosa de apoyo 
 5. TIEMPOS: no limitados, es posible la vivencia de los ritmos naturales 

Estas sí que son las claves para establecer una lactancia exitosa!! Así sí que las mujeres y los lactantes disfrutamos con facilidad de la maravilla de la conexión láctea.

El resto... todos esos intentos de inculcar, convencer, promocionar la lactancia que no tengan en cuenta todos esos puntos podrían obtener ciertos resultados positivos… pero también pueden resultar inútiles, o incluso contraproducentes. Y en general, lo que verbalizan las mujeres es que “lo que me contaron se me fue olvidando; no estaba realmente preparada para todo lo que iba a vivir”.

En conclusión: no nos quedemos en la palabrería bonita, en un papel mojado. Ante todo, protejamos la lactancia! y si hay algo que promover, que sea el encuentro entre iguales, la formación de los profesionales, la inclusión de la lactancia en las actividades y escenarios cotidianos; y la toma de conciencia de su importancia por parte de la población en general. Todos y todas debemos saber que la lactancia -vivencia muy corta en la totalidad de una vida, pero también intensa y magnífica- necesita de todo nuestro respeto y atención. Las madres, sus hijas e hijos... todas y todos así lo merecemos.


Noelia Prieto Gómez 
Presidenta de Teta e Coliño 

lunes, 2 de marzo de 2015

OBRADOIRO LACTANCIA E TRABALLO


Obradoiro LACTANCIA E INCORPORACIÓN 
Ó TRABALLO REMUNERADO: TI PODES!!


Destinatarias: embarazadas e nais lactantes, familiares, coidadoras e educadoras infantís, persoal sanitario que traballe con nais e bebés, etc. 


Neste obradoiro trataremos dúbidas frecuentes como:
-É compatible a lactancia co traballo?
-Terei que extraerme leite? como? cando? 
-Como funciona un sacaleites? que tipos hai?
-Que cantidade de leite debo deixar para o meu bebé na miña ausencia?
-Como conservar o leite? pódese conxelar? que envases podo utilizar? 
-Que pasa se o meu bebé non acepta o biberón? 
-E se non quero/non podo extraerme leite, que pasará? 


Xa pasaches pola situación? queres contarnos que tal? vén compartir a túa experiencia!
 • Día: xoves 12 de marzo 2015
 • Hora: 17:00h
 • Lugar: local da Asociación de veciños Novo Vigo. Rúa Teixugueiras, nº 11, portal 6, oficina 9B (Barrio de Navia, VIGO).

Asistencia libre e gratuíta. Non é necesaria a inscrición previa
Nenos e nenas son benvidos/as

miércoles, 7 de enero de 2015

ENCONTRO DE TROCO XANEIRO 2015

SÁBADO 10 DE XANEIRO 2015

Asociación de Veciños de Francos (Calo-Teo)
  
A Asociación Teta e Coliño celebra un novo Encontro de Troco. Podes traer doazóns ou lotes para trocar, recoller as túas reservas… ou simplemente, vir botar un ollo á exposición e facernos unha visita!

Se todavía non coñeces o banco ou queres ver o fondo actual, podes visitalo aquí: Banco de Troco Teta e Coliño  

Estaremos alí desde as 12:30 da mañá. Despois comeremos tipo picnic (dentro do local). Pola tarde continuaremos co encontro.

Aviso 1. Imos necesitar voluntarias para a colocación e recollida da roupiña. Se podes colaborar en algo, avísanos! Gracias!!
Aviso 2. Para socias: se algunha quere recoller o seu diploma de lactancia, ou ben levar en préstamo algún libro, avisade con antelación e volo levamos.

Asistencia libre e gratuíta. Nenas e nenos son moi benvidos.


COMO CHEGAR:

Desde Santiago
N-550 dirección Padrón
A uns 7 km desde Santiago, veremos o restaurante San Martiño (está á dereita)
Pasamos o restaurante, e xa atopamos o cruce para Faramello e Lampai
Saímos nese cruce á dereita e seguimos.
A uns 200 metros seguimos a indicación do cartel de “Capela de San Martiño”, que nos desvía á dereita
O local está ó lado da capela.

Desde Padrón
N-550 dirección Santiago
Pasamos Picaraña. Onde remata o dobre carril de vehículos lentos, saímos á dereita (dirección Faramello, Lampai), para así cruzar ó lado esquerdo da Nacional
Imos dar a unha carretera comarcal, continuamos por ela.
A uns 200 metros seguimos a indicación do cartel de “Capela de San Martiño”, que nos desvía á dereita
O local está ó lado da capela.

Se te perdes, chámanos e tentaremos guiarte! teléfono 651111489